Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι

 1. Ορολογία

Οι ακόλουθοι ορισμοί θα ισχύουν σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις: 

 • Φάκελος/Πακέτο / αντικείμενο / αποστολή: αποστολή συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του.
 • Υπηρεσία μεταφοράς: υπηρεσία, που παρέχεται από εταιρείες ταχυμεταφορών, που συνεργάζονται με την esend24.com  για να εκτελέσουν την αποστολή των εμπορευμάτων/εγγράφων, που λειτουργεί αποτελεσματικά στη μεταφορά, στο πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων τους.
 • Απαγορευμένα αντικείμενα: αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να αποσταλούν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς μεταφοράς των εταιρειών ταχυμεταφοράς/μεταφοράς.
 • Courier: εταιρίες ταχυμεταφορών /μεταφορών ανάλογα την υπηρεσία που ζητάει ο πελάτης.
 • esend24.com : ΕΚΑ ΜΙΚΕ
 • esend24: esend24.com
 • esend24.com : Διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας η EKA ΜIKE διαχειρίζεται το σύστημα κρατήσεων για τις υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από εταιρείες ταχυμεταφορών.
 • Εργάσιμη ημέρα: καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής, εθνικές εορτές και αργίες στις χώρες της παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης της αποστολής.
 • Βάρος: πραγματικό βάρος της αποστολής, εκφρασμένο σε χιλιογραμμάρια ή ογκομετρικό που υπολογίζεται μέσω ενός τύπου, που παρέχεται από τις εταιρείες ταχυμεταφορών, οι οποίοι εκτελούν την αποστολή των εμπορευμάτων.
 • Εσείς /πελάτης /  χρήστης: πρόσωπο ή πρόσωπα φυσικά ή νομικά που κάνουν την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς, οι οποίες παρέχονται από εταιρείες ταχυμεταφορών μέσω της esend24.com.

ΕΚΑ MΙΚΕ

ΕΚΑ ΜΙΚΕ: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με Α.Φ.Μ. 800846634 ΔΟΥ. Καλαμαριάς και αρ. ΓΕΜΗ 142850606000, που διαχειρίζεται την διαδικτυακή πλατφόρμα κρατήσεων esend24.com . Η esend24.com  είναι μια  διαδικτυακή πλατφόρμα κρατήσεων για τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς/ μεταφοράς που παρέχονται από τις εταιρείες ταχυμεταφορών/μεταφορών.

esend24.com

H esend24.com   και οι υπό ιστοσελίδες της (εφεξής «ιστοσελίδα μας») είναι ιστοσελίδες μέσω των οποίων η esend24.com   διαχειρίζεται το σύστημα κρατήσεων για τις υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από εταιρείες ταχυμεταφορών/μεταφορών, που συνεργάζονται με την esend24.com   για να εκτελέσουν την αποστολή των εμπορευμάτων / εγγράφων, στο πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων τους. Η esend24.com   δεν είναι υπεύθυνη ποτέ για την εκτέλεση της μεταφοράς.

H esend24.com   ενεργεί ως παραγγελιοδόχος και όχι ως επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων. Όταν τοποθετείτε την παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας μας, ο πελάτης εξουσιοδοτεί την esend24 , στο όνομά του και για λογαριασμό του (ως εξουσιοδοτημένο), να κλείσει υπηρεσίες μεταφοράς με μία από τις εταιρείες ταχυμεταφορών με την οποία η esend24.com   έχει συνάψει συμφωνία στη θέση του, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία Κούριερ που επιλεγεί συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την εκτέλεση της υπηρεσίας που της ανατέθηκε. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που συνδέονται με την υπηρεσία μεταφοράς είναι αποκλειστική ευθύνη των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, που επιλέγονται για την εκτέλεση της μεταφοράς. Είναι αυτές, και όχι η  esend24, που εκτελούν την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση των αποστολών,  και είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση.

Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η esend24 θα παραχωρήσει όλες τις αξιώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συναλλαγές που συνάπτονται στο όνομά της για λογαριασμό του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υπό την ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τη μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υπηρεσιών. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ανακτήσει ή να επιβάλει τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα του έναντι του πάροχου υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Τυχόν πρόσθετες δαπάνες, που προκύπτουν λόγω πρόσθετων απαιτήσεων των πελατών από τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, θα βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Η esend24.com  διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον πελάτη την επιστροφή των εξόδων, που καλύπτονται από την esend24.com  για λογαριασμό του πελάτη, ακόμη και αν οι εν λόγω δαπάνες δημιουργούνται μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας μεταφοράς.

Ο πελάτης συμφωνεί ρητά να παραιτηθεί από το δικαίωμα να ακυρώσει την συμφωνία με τη esend24.com  από τη στιγμή, που η  esend24.com υποβάλλει τα στοιχεία της παραγγελίας στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Η esend24.com   δεν δέχεται παραγγελίες από μη εγγεγραμμένους εμπόρους ή μεταπωλητές και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μονομερώς οποιαδήποτε παραγγελία, από μη εγγεγραμμένους εμπόρους ή μεταπωλητές.

Σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, η esend24.com   μπορεί να εγκρίνει μεμονωμένους εμπόρους και μεταπωλητές. Κάθε μεταπωλητής πρέπει να υποβάλει το αίτημα του εγγράφως στη esend24.com για την έγκριση συνεργασίας .

 1. Οι ημερομηνίες παράδοσης

Όλοι οι χρόνοι παράδοσης είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι εγγυημένοι . Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης γνωρίζει και συμφωνεί ότι πολλές εξωτερικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην παραλαβή ή την παράδοση της αποστολής. 

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ο πελάτης συμφωνεί να παρακολουθεί τακτικά την αποστολή και σε περίπτωση τυχόν ασυνήθιστων δεδομένων ή πρόοδο, να ενημερώσει αμέσως τον αντίστοιχα επιλεγμένο πάροχο ταχυμεταφοράς και την esend24.com  .

Όσον αφορά τις τελωνειακές διαδικασίες σε κάθε χώρα, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι η παράδοση γίνεται στην ώρα της. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η συσκευασία μπορεί να παραδοθεί με καθυστέρηση εξαιτίας των τελωνειακών διαδικασιών και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Η esend24.com διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή των εξόδων, που καλύπτονται από την esend24.com για λογαριασμό του πελάτη που σχετίζονται με τις τελωνειακές διαδικασίες.

Η esend24.com δεν είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τον πελάτη για ζημιές που προκλήθηκαν από κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το δεύτερο τμήμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ούτε υποχρεούται να επιστρέψει τυχόν σχετικό κόστος.  

3. Περιορισμοί όσον αφορά το μέγεθος και το βάρος της αποστολής

Ο πελάτης συμφωνεί να παραδώσει στον οδηγό courier ή στα εξουσιοδοτημένα σημεία παράδοσης του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς τον ακριβή αριθμό των αποστολών που έχει παραγγείλει μέσω της esend24.com και ότι όλες οι συσκευασίες συμμορφώνονται με τους περιορισμούς του μεγέθους και του βάρους. Σε περίπτωση μετακόμισης ή αποστολές από μεμονωμένες προσφορές ο πελάτης συμφωνεί να παραδώσει στον οδηγό courier του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς τον ακριβή αριθμό των αποστολών που έχουν  παραγγελθεί μέσω της esend24.com  και ότι όλοι οι φάκελοι, πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες συμμορφώνονται αυστηρά με τις υποδεικνυόμενες διαστάσεις και βάρος. Αν ο  πελάτης παραδώσει λιγότερα ή περισσότερα φακέλους πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες που είναι βαρύτερα, θα ζητηθεί από τον πελάτη να πληρώσει όλα τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από αυτή την μονομερή τροποποίηση.

Σε περίπτωση έγκυρης ακύρωσης της παραγγελίας  από τον πελάτη, ο πελάτης συμφωνεί να μην παραδώσει τους φακέλους, πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες στον οδηγό courier του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, αν έρθει στη διεύθυνση παραλαβής. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραδώσει τα  πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες, ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες.

Τυχόν πρόσθετες δαπάνες, που προκύπτουν λόγω αποστολής περισσοτέρων πακέτων, μεγάλου μεγέθους ή υπέρβαρων φορτίων σε σχέση με την υπηρεσία που έχει αγοράσει ο πελάτης  θα βαρύνουν  αποκλειστικά τον πελάτη. Η esend24.com  διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον πελάτη την επιστροφή των εξόδων, που καλύπτονται από την esend24.com για λογαριασμό του πελάτη, ακόμη και αν οι εν λόγω δαπάνες τιμολογούνται από την εταιρεία ταχυμεταφορών μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας μεταφοράς.

Η esend24.com  διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει έως και δεκαπέντε (15) ευρώ για τη διαχείριση πρόσθετων εξόδων που προέκυψαν λόγω του γεγονότος ότι ο πελάτης αποφάσισε να στείλει περισσότερα στοιχεία από αυτά που είχαν δεσμευτεί στη διαδικασία παραγγελίας ή έστειλε υπερμεγέθη ή υπέρβαρα φορτία.

Εάν ο αριθμός των αντικειμένων, το βάρος ή το μέγεθος της συσκευασίας, της βαλίτσας ή της παλέτας υπερβαίνει το όριο που καθορίζει ο χρήστης κατά την κράτηση της υπηρεσίας μεταφοράς μέσω της esend24.com , αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, ο πελάτης συμφωνεί ότι επιτρέπεται στη esend24.com:

1. να κάνει επιπλέον χρέωση στην πιστωτική κάρτα ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής με τον οποίο ο πελάτης έκανε την κράτηση σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο εάν η συσκευασία, η βαλίτσα ή η παλέτα υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ή μέγεθος που έχει επιλεγεί από τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, ή

2. να κάνει επιπλέον χρέωση στην πιστωτική κάρτα ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής  με τον οποίο  ο πελάτης έκανε την κράτηση για ένα ποσό που καθορίζεται από τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών με το είδος της συμβατικής ποινής για υπέρβαρο ή υπερμεγέθη, εάν η συσκευασία, βαλίτσα ή παλέτα υπερβαίνει το μέγιστο βάρος ,μέγεθος, που επιτρέπεται από τον επιλεγμένο πάροχο  υπηρεσιών ταχυμεταφοράς . Εναλλακτικά, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς μπορεί να επιλέξει να αρνηθεί τη μεταφορά του πακέτου.

Σε περίπτωση που η esend24.com δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει αυτόματα πρόσθετες χρεώσεις στην πιστωτική κάρτα ή  με όποιον άλλον τρόπο έχει επιλέξει, με τον οποίο ο πελάτης πλήρωσε την κράτηση, ο πελάτης θα ειδοποιηθεί  και θα πρέπει να καταβάλει το επιπλέον ποσό που αναφέρεται, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση . Η ειδοποίηση αυτή θεωρείται εκτελεστή χωρίς δικαστική δήλωση. Σε περίπτωση που η esend24.com  δεν λάβει την πληρωμή εντός της προαναφερόμενης περιόδου, ο πελάτης υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα της διαδικασίας εκτελεστικής είσπραξης.

3.1 Περιορισμοί σχετικά με το μέγεθος του φορτίου

3.1.1 Γενικές πληροφορίες

Κάθε φάκελος, συσκευασία, βαλίτσα ή παλέτα για την οποία θα χρησιμοποιηθεί ταχυμεταφορά ή μεταφορά μέσω της ιστοσελίδας μας, θα πρέπει να παραδίδεται στον οδηγό courier του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ως ένα κομμάτι.

Αν ο πελάτης προτίθεται να στείλει περισσότερες συσκευασίες, πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες, ο ακριβής αριθμός θα πρέπει να τοποθετείται κατά την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να τοποθετήσει μια νέα κράτηση.

Στην περίπτωση μετακόμισης ή αποστολές από μεμονωμένες προσφορές, αν ο πελάτης προτίθεται να στείλει περισσότερα πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει τον επιλεγμένο πάροχο ταχυμεταφοράς / μεταφοράς και την esend24.com σχετικά με αυτό το αργότερο στις 12 π. μ. της ημέρας πριν από την παραλαβή.

3.1.2 Η αποστολή πακέτων και βαλιτσών

Καμία συσκευασία ή βαλίτσα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες διαστάσεις:

·         Μέγιστο μήκος: 175 εκατοστά και, 

·         Μήκος + 2 φορές το πλάτος + 2 φορές το ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 εκατοστά.

Για σκοπούς που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, το μήκος αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη πλευρά της συσκευασίας ή βαλίτσα. 

Όλα τα πακέτα και βαλίτσες πρέπει να συσκευάζονται έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εκτελεστεί αυτόματη κατάταξη στα κέντρα logistics του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Εάν η συσκευασία ή βαλίτσα δεν έχει τις σωστές διαστάσεις, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά ή και την εφαρμογή μιας επιπλέον χρέωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή. Η esend24.com  διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή των εξόδων από τους πελάτες, που καλύπτονται από την esend24.com  για λογαριασμό του πελάτη, που σχετίζονται με το μέγεθος των πακέτων - συσκευασιών.

Στην περίπτωση μετακόμισης ή μεμονωμένης παραγγελίας κανένα πακέτο ή βαλίτσα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ενδεικνυόμενο βάρος και  διαστάσεις.

3.1.3 Η αποστολή των παλετών

Το μέγεθος της παλέτας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις διαστάσεις που αναφέρονται από τον πελάτη κατά την παραγγελία μιας παλέτας απευθείας στην ιστοσελίδα μας ή όταν έχει ζητήσει μια ατομική προσφορά από την esend24.com. Με βάση τις προδιαγραφές που περιέχονται στην εντολή on Line ή σε κάθε αίτηση προσφοράς που διαβιβάζονται από τον πελάτη, η esend24.com προσφέρει στον πελάτη την καλύτερη δυνατή τιμή εντός του δικτύου των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, με την οποία είναι δυνατή η μεταφορά των παλετών μέσω της esend24.com.

Το αίτημα για ατομική προσφορά που γίνεται από το χρήστη, πρέπει να αποστέλλεται μέσω της φόρμας προσφοράς ( https://www.esend24.com ) ή γραπτώς στο info@esend24.com  με τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 

 • ο αριθμός των παλετών και χαρακτηριστικά (στοιβάξιμη, εύθραυστη κλπ.)  που θα αποσταλούν
 • ακριβείς διαστάσεις της παλέτας (ύψος, πλάτος και μήκος), χωρίς προσεγγίσεις
 • το ακριβές βάρος της παλέτας, χωρίς προσεγγίσεις
 • το περιεχόμενο και την αξία της αποστολής
 • η πλήρης διεύθυνση παραλαβής και παράδοσης της παλέτας
 • προδιαγραφές για το αν ο χρήστης ενδιαφέρεται για την αγορά πρόσθετης ασφάλισης.

3.2. Οι περιορισμοί ως προς το βάρος της αποστολής

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να είναι εντός των ορίων βάρους ανάλογα με αυτό που ο πελάτης ανέφερε κατά την κράτηση της υπηρεσίας μέσω της ιστοσελίδας μας σε περίπτωση  φακέλων,πακέτων,συσκευασιών,βαλιτσών ή όπως υποδεικνύεται στην αίτηση για ατομική προσφορά σε περίπτωση παλέτας.

Σε περίπτωση αποστολής μιας ευρωπαλέτας απευθείας από την ιστοσελίδα μας, θεωρούμε μια παλέτα ως μια φορτωμένη παλέτα με μέγιστες διαστάσεις 120 Μήκος x 80 πλάτος x 100 ύψος και έως 240kg. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει μια παλέτα που το βάρος και οι διαστάσεις υπερβαίνουν τα παραπάνω, ο πελάτης θα πρέπει να ελέγξει τις διαστάσεις και να συμπληρώσει το αίτημα στη φόρμα παραγγελίας.

Εάν το βάρος της συσκευασίας, βαλίτσας ή παλέτας υπερβαίνει το όριο, που καθορίζεται από το χρήστη κατά τη στιγμή της κράτησης της υπηρεσίας μεταφοράς μέσω esend24.com , με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης συμφωνεί ότι η esend24.com επιτρέπεται:

1. Nα κάνει επιπλέον χρέωση στην πιστωτική κάρτα ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής με τον οποίο ο πελάτης έκανε την κράτηση σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο εάν η συσκευασία, η βαλίτσα ή η παλέτα υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ή μέγεθος που έχει επιλεγεί από τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, ή

2. Nα κάνει επιπλέον χρέωση στην πιστωτική κάρτα ή με οποίον τρόπο πληρωμής ο πελάτης έκανε την κράτηση, ένα ποσό που καθορίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς / μεταφοράς σύμφωνα με τη φύση της ποινικής ρήτρας για τα υπέρβαρα, εφόσον η συσκευασία, βαλίτσα ή παλέτα υπερβαίνει το μέγιστο βάρος, που επιτρέπεται από τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Εναλλακτικά, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς μπορεί να επιλέξει να αρνηθεί τη μεταφορά του πακέτου.

Σε περίπτωση που η esend24.com  δεν θα είναι σε θέση να προβεί σε πρόσθετες επιβαρύνσεις αυτόματα στην πιστωτική κάρτα ή σε εναλλακτικούς τρόπους  πληρωμής με την οποία ο πελάτης έχει κάνει την κράτηση, ο πελάτης θα ειδοποιηθεί περί τούτου γραπτώς και ο πελάτης πρέπει να πληρώσει το επιπλέον ποσό, που υποδεικνύεται εντός μέγιστης προθεσμίας επτά ημερολογιακών ημερών( 7 ημέρες). Τέτοια ειδοποίηση θεωρείται εκτελεστή χωρίς καμία νομική δήλωση. Σε περίπτωση που η esend24.com  δεν λάβει την πληρωμή εντός της προαναφερόμενης περιόδου, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να καλύψει τα έξοδα της εκτελεστικής διαδικασίας συλλογής.

4. Επιβεβαίωση και ακύρωση της παραγγελίας

Μετά από μια παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας μας, ο πελάτης είναι εφοδιασμένος με ένα αριθμό παραγγελίας που επιβεβαιώνει ότι η παραγγελία του έχει γίνει αποδεκτή.

Όλοι οι πελάτες που πραγματοποίησαν παραγγελία κατά την είσοδό τους μπορούν να ακυρώσουν / κάνουν αλλαγές στην παραγγελία τους μόνο εάν ο επιλεγμένος πάροχος ταχυμεταφοράς παρέχει δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγή στην παραγγελία.

Σε περίπτωση έγκαιρης και έγκυρης ακύρωσης, το ποσό που καταβάλλεται κατά την κράτηση της υπηρεσίας μεταφοράς θα πιστωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης και θα είναι διαθέσιμο προς χρήση για μελλοντικές παραγγελίες.

Στην περίπτωση μετακόμισης ή αποστολές από μεμονωμένες προσφορές, ο πελάτης θα λάβει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω email ή SMS ή Viber αν υποστηρίζεται από τον πάροχο μεταξύ ενός (1) έως τρεις (3) ημέρες πριν από την παραλαβή, η οποία δείχνει ότι η εντολή διαβιβάστηκε και επιβεβαιώθηκε από τον επιλεγμένο πάροχο ταχυμεταφοράς / μεταφοράς.

Ο πελάτης συμφωνεί ρητά να παραιτηθεί από το δικαίωμα να ακυρώσει την συμφωνία με την esend24.com  από τη στιγμή που η esend24.com  υποβάλλει την παραγγελία στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών / μεταφορών. Αν ο πελάτης αποφασίσει να ακυρώσει την παραγγελία πριν η esend24.com  υποβάλλει τα στοιχεία στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, ο πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα: 

https://www.esend24.com/

και να το στείλει με email στο info@esend24.com ή με συστημένη επιστολή:

ΕΚΑΜΙΚΕ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 17 -19

55133 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

GREECE

Από τη στιγμή που μας έχει γνωστοποιηθεί από τον πάροχο υπηρεσίας ταχυμεταφορών, η esend24.com θα διαβιβάσει τον αριθμό παρακολούθησης στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με αυτόν τον αριθμό, ο χρήστης θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τη διαδικασία της αποστολής. Σπάνια ο αριθμός δεν θα επιβεβαιωθεί εάν, για παράδειγμα, η τοποθεσία είναι απρόσιτη για τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή εθνική αργία ή άλλη μη εργάσιμη ημέρα στη χώρα παραλαβής η στην Ελλάδα. Η πρόσθετη ασφάλιση δεν επιστρέφεται όπως και κάθε άλλη έξτρα πληρωμή.

4.1 Επιστροφές

Όλοι οι πελάτες που πραγματοποίησαν παραγγελία κατά την είσοδό τους μπορούν να ακυρώσουν / κάνουν αλλαγές στην παραγγελία τους εάν ο επιλεγμένος πάροχος ταχυμεταφοράς / μεταφοράς παρέχει δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγή στην παραγγελία. Μετά την παραλαβή, οι επιστροφές δεν είναι πλέον δυνατές.

Οι πελάτες που έχουν παραγγελία μέσω του λογαριασμού τους στην esend24.com  και ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων έχουν δικαίωμα επιστροφής μόνο εάν  παρέχετε από την επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών / μεταφορών και η παραγγελία δεν έχει ακόμη παραληφθεί. Εάν έχει ζητηθεί η επιστροφή, σε κάθε περίπτωση, και ο πελάτης έχει παραδώσει την παραγγελία στην επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών / μεταφορών, η υπηρεσία  θεωρείται ως αποδεκτή και δεν χορηγείται η επιστροφή.

Αν χορηγηθεί, το επιστρεπτέο ποσό θα χορηγηθεί ως πίστωση στο λογαριασμό του πελάτη στην esend24.com  που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές παραγγελίες. Τα ποσά που καταβάλλονται για πρόσθετη ασφάλιση και κάθε άλλη εξτρά πληρωμή δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση χορήγησης επιστροφής, το ποσό που επιστρέφεται θα είναι διαθέσιμο στον πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που η esend24.com  ενημερώσει τον πελάτη για την επιστροφή.

4.2 Ακυρώσεις σε περίπτωση μεταβολής των τιμών

Η esend24.com  διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή της τιμολόγησης της διαδρομής που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά τη στιγμή της παραγγελίας, πριν λάβει εντολή από τον πελάτη για αυτό το πρόσθετο τέλος. Σε περίπτωση που ο πελάτης αρνηθεί την πρόσθετη χρέωση για την αλλαγή της τιμολόγησης στην επιλεγμένη διαδρομή, η esend24.com  διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στον πελάτη πλήρη επιστροφή χρημάτων και να μην προωθήσει την παραγγελία για υπηρεσίες μεταφοράς σε οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφορών.

 

5. Επιλογές πληρωμής

Όλες οι πράξεις πληρωμής που διεκπεραιώνονται μέσω της ιστοσελίδας μας πραγματοποιούνται στο επίσημο νόμισμα της χώρας δηλαδή σε ευρώ.

Όλες οι πράξεις πληρωμής που διεκπεραιώνονται μέσω της ιστοσελίδας μας εξασφαλίζονται μέσω πιστοποιητικών SSL CLOUD FLARE τα οποία διασφαλίζουν ότι οι επικοινωνίες μεταξύ του διακομιστή του χρήστη και της ιστοσελίδας μας είναι κρυπτογραφημένες και ασφαλείς.

Κατά την κράτηση των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας μας η esend24.com  προσφέρει στους πελάτες της τις παρακάτω επιλογές πληρωμής:

5.1 Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας

Αν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας ο πελάτης πρέπει να εισάγει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας με την οποία θα υποβληθεί σε επεξεργασία η πληρωμή για την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "EuroBank e-Commerce" της EUROBANK και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η esend24.com  δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις πιστωτικές κάρτες, αφού όλη η διαδικασία επαλήθευσης των πληρωμών πραγματοποιείται από την EUROBANK.

Είναι ευθύνη του πελάτη που επιλέγει την πιστωτική κάρτα για να κάνει την πληρωμή της κράτησης των υπηρεσιών μεταφοράς να είναι ενεργή και να έχει επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για την επεξεργασία με επιτυχία . Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, που δημιουργούνται σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

(5.2 Πληρωμή μέσω PayByBank

Για την πληρωμή της παραγγελίας σας και την άμεση εκτέλεσή της χωρίς επιπλέον διαδικασίες και χωρίς έξοδα πληρωμής, μπορείτε να κάνετε την πληρωμή στην τράπεζα σας μέσω web banking ή mobile apps, επιλέγοντας Πληρωμές > PayByBank.

Εκεί θα τοποθετήσετε τον κωδικό πληρωμής και το ακριβές ποσό που θα σας δώσουμε, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Εμείς θα λάβουμε αυτόματα την πληρωμή σας και η παραγγελία σας θα προωθηθεί άμεσα.

Δεν υπάρχουν έξοδα πληρωμής, εφόσον η τράπεζα είναι ελληνική και επιλέξετε πληρωμή μέσω web banking ή phone banking ή του app της τράπεζας σας και όχι σε φυσικό κατάστημα. Ισχύει σε όλες τις ελληνικές τράπεζες.

5.3 Πληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος (*)

Αν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, η παραγγελία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αμέσως και θα επιβεβαιωθεί μόνο αφού η esend24.com λάβει μια επιβεβαίωση του επιτυχούς τραπεζικού εμβάσματος για το συνολικό ποσό της κράτησης. Ο πελάτης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την esend24.com  με οδηγίες για το πώς να πληρώσει, συμπεριλαμβανομένης της τράπεζας, τραπεζικού λογαριασμού της esend24.com,το ποσό που πρέπει να μεταφερθούν, κ.α.

Τυχόν σχετικές τραπεζικές χρεώσεις, που παράγονται από το τραπεζικό έμβασμα, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Εάν το ποσό, που έλαβε σε τραπεζικό λογαριασμό η esend24.com,είναι μικρότερο από αυτό που θα έπρεπε να έχει κατατεθεί, η παραγγελία δεν θα επιβεβαιωθεί,. Η esend24.com  δεν υποχρεούται να ενημερώσει τον χρήστη ότι το κατατεθειμένο ποσό δεν ήταν αρκετό για να επιβεβαιώσει την παραγγελία. Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα έπρεπε να κατατεθεί, θα πιστωθεί στον πελάτη για επόμενες χρήσεις.

Ο πελάτης έχει ένα μέγιστο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών για να στείλει ένα email στο info@esend24.com επισυνάπτοντας αντίγραφο της επιβεβαίωσης του τραπεζικού εμβάσματος. Η επιβεβαίωση του επιτυχούς τραπεζικού εμβάσματος θα πρέπει να αποσταλεί από τον πελάτη πριν από την επιλεγμένη ημερομηνία παραλαβής. Αν δεν ληφθεί πριν από την επιλεγμένη ημερομηνία παραλαβής, μια νέα ημερομηνία παραλαβής θα πρέπει να κανονιστεί μόνο αφού η esend24.com λάβει την επιβεβαίωση του επιτυχούς τραπεζικού εμβάσματος. Είναι ευθύνη αποκλειστικά του πελάτη να ενημερώσει την esend24.com  για την τραπεζική μεταφορά. Όταν αυτή η επιβεβαίωση λαμβάνεται από την esend24.com , ο πελάτης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την παραγγελία. Εάν η esend24.com δεν λάβει την επιβεβαίωση του επιτυχούς τραπεζικού εμβάσματος εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η παραγγελία θα ακυρωθεί.

5.4 Πληρωμή με credits (*)

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου πληρωμής είναι ότι ο πελάτης δεν χρειάζεται να εισάγει τα στοιχεία πληρωμής (δηλαδή, τα δεδομένα από την πιστωτική κάρτα ή τον λογαριασμό PayPal) κάθε φορά, κατά την κράτηση των υπηρεσιών μεταφορών μέσω της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, η esend24.com επιβραβεύει τους σταθερούς και τακτικούς πελάτες, παρέχοντας επιπρόσθετες εκπτώσεις, προσφορές ή άλλες παροχές.

Αν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, ο πελάτης θα χρησιμοποιήσει την διαθέσιμη πίστωση στο λογαριασμό του στην esend24.com  όταν έχει μια παραγγελία.

Με την επιβεβαίωση της πληρωμής, ο πελάτης πρέπει να έχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό του στην esend24.com  για να παραγγείλει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό του, ο πελάτης μπορεί να προβεί σε ανανέωση του υπολοίπου του πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, αυτό μπορεί να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας, PayPal, κλπ. . Αν ο πελάτης αποφασίσει να ανανεώσει, χρησιμοποιώντας χρέωση με πιστωτική κάρτα ή PayPal, η ανανέωση θα επιβεβαιωθεί αυτόματα και η πίστωση θα είναι διαθέσιμη για χρήση αυτομάτως.

Σε αντίθετη περίπτωση, η παραγγελία θα ακυρώνεται.

Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί να ανανεώσει την πίστωση στο λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή.

6. Συσκευασία, επισήμανση και παραλαβή

6.1 Γενικές πληροφορίες

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για εκτύπωση της ετικέτας αναγνώρισης, σε περίπτωση που απαιτείται λόγω του είδους των υπηρεσιών που αγοράστηκαν ή λόγω ειδικών απαιτήσεων του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών, για την παροχή μια πλήρης και ακριβής διεύθυνσης για παραλαβή και παράδοση του φακέλου, δέματος, πακέτου, βαλίτσας ή παλέτας, και κάθε άλλη σχετική πληροφορία για τη διευκόλυνση της παραλαβής και παράδοσης. Ο πελάτης είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση ότι η σωστή ετικέτα τοποθετείται στο σωστό πακέτο, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η εταιρεία ταχυμεταφορών εκτυπώνει την ετικέτα.

Πόρτα σε πόρτα υπηρεσία είναι υπηρεσία που παρέχεται με την κύρια πόρτα (κεντρική είσοδος) του κτιρίου. Ο οδηγός courier της επιλεγμένης εταιρείας ταχυμεταφορών δεν υποχρεούται να παραλάβει ή να παραδώσει το φάκελο, δέμα, πακέτο, βαλίτσα ή παλέτα σε ψηλότερους ορόφους. Η παραλαβή θα πρέπει να γίνει σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος.O οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς πρέπει να είναι σε θέση να παρκάρει το φορτηγό τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μέτρα από το ενδεικνυόμενο σημείο παραλαβής.

Ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών θα έρθει στη διεύθυνση, θα χτυπήσει την πόρτα του κτιρίου και θα περιμένει για το φάκελο, δέμα,  πακέτο, βαλίτσα ή παλέτα που πρέπει να παραδοθεί. Αν κανείς δεν ανοίγει την πόρτα (αν κανείς δεν είναι παρόν , αν υπάρχει ένα κουδούνι στη διεύθυνση και κανείς δεν απαντά ή αν η χρήση μιας ειδικής άδειας ή μιας κάρτας πρόσβασης απαιτείται για να εισέλθουν σε χώρους) ο οδηγός θα φύγει.

Η επόμενη προσπάθεια παραλαβής του φακέλου, δέματος, πακέτου, βαλίτσας ή παλέτας θα διεξαχθεί ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και αν δεν μπορεί να γίνει, η παραγγελία θα ακυρωθεί, χωρίς ο πελάτης να έχει δικαίωμα επιστροφής του καταβληθέντος ποσού. Η επόμενη προσπάθεια παραλαβής του φακέλου, δέματος, πακέτου, βαλίτσας ή παλέτας στις πιο πολλές χώρες θα διεξαχθεί ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, κι αν δεν μπορεί να γίνει, η παραγγελία θα ακυρωθεί, χωρίς ο πελάτης να έχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού που καταβλήθηκε και εφαρμόζοντας μία ποινή ίση με το 15% της αξίας της παραγγελίας ή τουλάχιστον 15 ευρώ, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη. Εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό από τον επιλεγμένο πάροχο ταχυμεταφορών / μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης, ο πελάτης πρέπει να καταχωρήσει έναν  τοπικό αριθμό τηλεφώνου στoν τόπο παραλαβής και χώρα ,τόπο παράδοσης στην οποία κάποιος θα είναι διαθέσιμος κατά το χρόνο της παραλαβής και παράδοσης. Ωστόσο, ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, δεν είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει με το χρήστη ή τα πρόσωπα μέσω τηλεφώνου. Αν ο οδηγός επιλέξει να το πράξει, θα πρέπει να έρθει σε επαφή μόνο με τοπικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Η υπηρεσία, που προσφέρεται από την esend24.com δεν περιλαμβάνει καμιά κλήση προς τον πελάτη πριν από την παραλαβή και την παράδοση. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες, ο αριθμός τηλεφώνου, που παρέχεται από τον πελάτη στη διαδικασία της κράτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκρινιστούν οι συνθήκες παραλαβής και παράδοσης, ή για επιπλέον πληροφορίες που η esend24.com  ή ο φορέας της επιλεγμένης υπηρεσίας ταχυμεταφορών ή ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να χρειαστεί.

Πριν από την παραλαβή, ο πελάτης πρέπει να αφαιρέσει όλες τις παλιές ετικέτες ή πληροφορίες διεύθυνσης που συνδέονται με τον φάκελο, δέμα, πακέτο, βαλίτσα ή παλέτα. Για να αποφευχθεί η σύγχυση κατά την παράδοση, μόνο η διεύθυνση του παραλήπτη θα πρέπει να επικολληθεί στον φάκελο, δέμα, συσκευασία, βαλίτσα ή παλέτα. Επιπλέον, ο πελάτης είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση ότι η σωστή ετικέτα τοποθετείται στη σωστή συσκευασία, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η εταιρεία ταχυμεταφορών εκτυπώνει την ετικέτα.

Ο πελάτης συμφωνεί ότι τα συσκευασμένα προϊόντα πρέπει να έχουν ένα κατάλληλο εξωτερικό και εσωτερικό  συσκευασίας, ανάλογα με το είδος των αντικειμένων που πρόκειται να μεταφερθεί. Η συσκευασία πρέπει να είναι κατάλληλη ανάλογα με το βάρος και το περιεχόμενο της αποστολής. Η συσκευασία πρέπει να είναι κατάλληλη για τη μεταφορά και το χειρισμό στα κέντρα logistics του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών / μεταφορών. Μια επαρκής συσκευασία πρέπει, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, να είναι ανθεκτική σε πτώση από ύψος ενός (1) μέτρου. Ακανόνιστου σχήματος αντικείμενα όπως βαλίτσες πρέπει να είναι προσεκτικά τυλιγμένα σε πλαστικό φύλλο. Οι πελάτες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι  όλη η βαλίτσα είναι τυλιγμένη (συμπεριλαμβανομένων των τροχών και χειρολαβών), έτσι ώστε αιχμηρά αντικείμενα στο εξωτερικό της βαλίτσας να μην μπορούν να βλάψουν άλλα φορτία. Στο εσωτερικό, η συσκευασία, βαλίτσα ή παλέτα πρέπει να έχει κατάλληλη συσκευασία, για παράδειγμα, φούσκες για την πρόληψη της θραύσης και βλάβης των μεταφερόμενων αντικειμένων.

Εάν τα στοιχεία δεν είναι σωστά συσκευασμένα μέσα και έξω ή  είναι μεγάλου μεγέθους ή υπέρβαρα, η ασφάλιση δεν θα τα καλύψει και ο πελάτης δεν θα έχει το δικαίωμα για επιστροφή χρημάτων. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές και απώλειες φακέλων,  πακέτων, βαλιτσών ή παλετών που συσκευάζονται κατά τρόπο καταχρηστικό ή που υπερβαίνουν το μέγεθος και το βάρος των ορίων. Η επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών μπορεί επίσης να απορρίψει το αίτημα για την επιστροφή ασφάλισης, εφόσον θεωρεί πως η συσκευασία/ βαλίτσα είναι επικίνδυνη και θα μπορούσε να βλάψει άλλα δέματα κατά τη μεταφορά.

Η esend24.com σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή οποιεσδήποτε άλλες ατέλειες, τέλη ή έξοδα που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη μεταφορά των δεμάτων. Η esend24.com ως διαχειριστής του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων κάνει μόνο κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς για λογαριασμό του πελάτη και μετά από αίτημα του πελάτη. Ως εκ τούτου, η esend24.com δεν είναι υπεύθυνη ποτέ για την εκτέλεση της μεταφοράς.

Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή / και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών, τότε η εταιρεία ταχυμεταφορών ή ο πελάτης, και όχι η esend24.com θα είναι υπεύθυνοι για όλες τις ζημιές και τα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των φόρων που σχετίζονται με τη μεταφορά (δηλαδή, των τελωνείων και άλλων φόρων) και υποχρεούται να τους καταβάλει αμέσως. Αν για οποιοδήποτε λόγο  η esend24.com αναγκαστεί να πληρώσει οποιαδήποτε από αυτές τις δαπάνες, απώλειες ή τους φόρους, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσό εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της βεβαίωσης παραλαβής, για την επιστροφή  στην esend24.com . Η προειδοποίηση αυτή παρέχει εκτελεστική αξία. Αν η esend24.com  δεν λάβει την πληρωμή εντός της προθεσμίας αυτής, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να καλύψει τα έξοδα της εκτελεστικής διαδικασίας συλλογής.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης συμφωνεί πως η esend24.com  θα μεταφέρει τα δεδομένα, τα οποία λαμβάνονται από τον πελάτη κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των παραγγελιών μέσω esend24.com . στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της esend24.com.

6.2 Συσκευασία, σήμανση και παραλαβή των δεμάτων

6.2.1 Υπηρεσία χωρίς εκτυπωτή

Όταν κάνετε κράτηση για υπηρεσίες μεταφοράς χωρίς εκτυπωτή, ο πελάτης συμφωνεί για τον φάκελο, δέμα,  πακέτο ή βαλίτσα να είναι διαθέσιμα  στη διεύθυνση παραλαβής για τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών για να συλλέξει από τις 9.00 έως τις 18:00. Λόγω αστάθμητων παραγόντων που σχετίζονται με τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή. Σπάνια, λόγω αστάθμητων παραγόντων, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς μπορεί να πραγματοποιήσει την παραλαβή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αν ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, δεν έρθει για την παραλαβή στην ημερομηνία παραλαβής, ο πελάτης, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης του επιλεγμένου πάροχου υπηρεσιών ταχυμεταφοράς / μεταφοράς και την  esend24.com αμέσως για αυτό το γεγονός, έτσι ώστε να μπορέσει  να οργανωθεί με τον courier μια δεύτερη προσπάθεια παραλαβής.

Ο φάκελος, το δέμα, πακέτο ή βαλίτσα θα πρέπει να συσκευάζονται κατάλληλα για τη μεταφορά και το χειρισμό στα κέντρα logistics του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών / μεταφορών. Στην επιφάνεια της συσκευασίας ή βαλίτσας θα πρέπει να υπάρχει χώρος ώστε να κολληθεί η ετικέτα αναγνώρισης της αποστολής, και κολλιέται από τον οδηγό του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών/μεταφορών  κατά τη στιγμή της παραλαβής.

Κατάλληλες συσκευασίες θεωρούνται, για παράδειγμα, χαρτοκιβώτια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στρώματα από χαρτόνι ή βαλίτσες τυλιγμένες με ένα προστατευτικό περιτύλιγμα. Οι πελάτες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι η όλη βαλίτσα είναι τυλιγμένη (συμπεριλαμβανομένων των τροχών και χειρολαβών), έτσι ώστε αιχμηρά αντικείμενα στο εξωτερικό της βαλίτσας δεν μπορούν να βλάψουν άλλα φορτία. Στο εσωτερικό, η συσκευασία ή βαλίτσα πρέπει να έχουν κατάλληλη συσκευασία, για παράδειγμα, φούσκες ως πρόληψη θραύσης και βλάβης των μεταφερόμενων αντικειμένων. Πλαστικές σακούλες, τσάντες ταξιδιού και πλαστικά κουτιά δεν είναι επιτρεπόμενα είδη συσκευασίας.

Τσάντες, κουτιά από χαρτόνι και άλλα ακατάλληλα δοχεία μπορεί να υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά. Αν οι βαλίτσες χρησιμοποιούνται ως συσκευασία, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές. Ούτε ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ούτε η esend24.com  είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, που προκλήθηκε στη συσκευασία κατά τη μεταφορά. Η εταιρεία ταχυμεταφορών μπορεί επίσης να απορρίψει το αίτημα για την επιστροφή ασφάλισης, εφόσον θεωρεί πως η συσκευασία, βαλίτσα είναι επικίνδυνη και θα μπορούσε να βλάψει άλλα δέματα κατά τη μεταφορά.

6.2.2 Υπηρεσία με εκτυπωτή 

Σε περίπτωση που για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, που επιλέγεται από τον πελάτη, η esend24.com  προσφέρει την υπηρεσία με εκτυπωτή, ο χρήστης πρέπει να εκτυπώσει την ετικέτα που παρέχεται και να ακολουθήσει τις οδηγίες. Η esend24.com  δεν είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της ώρας και της ημερομηνίας παραλαβής.

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις διαδρομές που διοργανώνονται από τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, η ημερομηνία παραλαβής μπορεί να συμφωνηθεί ακόμη και την ίδια ημέρα κατά την οποία ο χρήστης έχει κρατήσει τη μεταφορά μέσω esend24.com. 

Όταν κάνετε κράτηση για υπηρεσίες μεταφοράς με την υπηρεσία με εκτυπωτή , ο πελάτης συμφωνεί για τον φάκελο, δέμα, πακέτο ή βαλίτσα να είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση παραλαβής για τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών για να συλλέξει, σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα  που συμφωνήθηκε απευθείας μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας ταχυμεταφορών/μεταφορών.

Ο φάκελος, δέμα,  πακέτο ή βαλίτσα θα πρέπει να συσκευάζονται κατάλληλα για τη μεταφορά και το χειρισμό στα κέντρα logistics του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Στην επιφάνεια της συσκευασίας ή βαλίτσας θα πρέπει να υπάρχει χώρος ώστε να κολληθεί η ετικέτα αναγνώρισης της αποστολής που πρέπει να εκτυπώνεται  και να επικολλάται από τον πελάτη πριν από την παραλαβή. Είναι ευθύνη του πελάτη να εκτυπώσει και να κολλήσει στο πακέτο την ετικέτα ταυτοποίησης πριν παραληφθεί το πακέτο από τον οδηγό του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή και θα αποχωρήσει από την διεύθυνση παραλαβής, εφόσον ο χρήστης δεν έχει εκτυπώσει και επισυνάψει στο πακέτο την ετικέτα αναγνώρισης. Τέτοια ετικέτα αναγνώρισης θα παρέχεται μέσω της πλατφόρμας ή εναλλακτικά θα  σταλεί στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την esend24.com.

Κατάλληλες συσκευασίες θεωρούνται, για παράδειγμα, χαρτοκιβώτια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στρώματα από χαρτόνι ή βαλίτσες τυλιγμένες με ένα προστατευτικό περιτύλιγμα. Στο εσωτερικό, η συσκευασία ή βαλίτσα πρέπει να έχουν κατάλληλη συσκευασία, για παράδειγμα, φούσκα - wrap ως πρόληψη θραύσης και βλάβης των μεταφερόμενων αντικειμένων.

Πλαστικές σακούλες, τσάντες ταξιδιού και πλαστικά κουτιά δεν είναι επιτρεπόμενα είδη συσκευασίας.

Τσάντες, κουτιά από χαρτόνι και άλλα ακατάλληλα δοχεία μπορεί να υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά. Αν οι βαλίτσες χρησιμοποιούνται ως συσκευασία, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές. Ούτε ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ούτε η esend24.com είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, που προκλήθηκε στη συσκευασία κατά τη μεταφορά.

6.2.3 Υπηρεσία "Μετακόμιση"

Όταν κάνετε κράτηση για υπηρεσίες μεταφοράς με  "Μετακόμιση" , ο πελάτης συμφωνεί για τα πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες  να είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση παραλαβής για τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών μεταφορών για να τα συλλέξει από τις 8.00 έως 18:00 η την συμφωνηθέντα ώρα. Η επιλεγμένη εταιρεία μεταφορών θα επικοινωνήσει με τον πελάτη πριν ή κατά την ημέρα παραλαβής, προκειμένου να επιβεβαιώσει την παραλαβή. Δεν θα υπάρξει παραλαβή μέχρι να οριστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας μεταφορών. Λόγω αστάθμητων παραγόντων που σχετίζονται με το επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών μεταφορών, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή. Σπάνια, λόγω αστάθμητων παραγόντων, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών μεταφοράς μπορεί να πραγματοποιήσει την παραλαβή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αν ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, δεν είναι παρών για παραλαβή στην ημερομηνία παραλαβής, ο πελάτης, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναλαμβάνει την ευθύνη της ενημέρωσης του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και της esend24.com  αμέσως για αυτό το γεγονός, έτσι ώστε να μπορεί να οργανωθεί  με τον φορέα μια δεύτερη προσπάθεια.

Η αποστολή θα πρέπει να είναι έτοιμη για τη μεταφορά κατά τη στιγμή που ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών μεταφοράς φτάνει για παραλαβή. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα αντικείμενα που πρόκειται να μεταφερθούν πρέπει να συσκευάζονται κατάλληλα και να προετοιμάζονται για τη μεταφορά. Σε περίπτωση παλέτας, η αποστολή θα πρέπει να συσκευάζεται κατάλληλα, σταθερά μέσα στην παλέτα και να είναι ασφαλής για τη μεταφορά.

6.2.4 Υπηρεσία «Ειδική προσφορά»

Όταν κάνετε κράτηση για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς/ μεταφοράς με την υπηρεσία «Ειδική προσφορά», ο πελάτης συμφωνεί για τους φακέλους, δέματα, πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες να είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση παραλαβής για τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών/μεταφορών για να τα συλλέξει από τις 8πμ - 6μμ η την συμφωνηθέντα ώρα. Η επιλεγμένη εταιρεία courier μπορεί να επικοινωνήσει με τον πελάτη πριν ή κατά την ημέρα παραλαβής, προκειμένου να επιβεβαιώσει την παραλαβή. Λόγω απρόβλεπτων παραγόντων που σχετίζονται με τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφοράς/μεταφοράς, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή. Σπάνια, λόγω απρόβλεπτων παραγόντων, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς/μεταφοράς  μπορεί να πραγματοποιήσει την παραλαβή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αν ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς/μεταφοράς, δεν παραλάβει στην ημερομηνία παραλαβής, ο πελάτης, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης του επιλεγμένου πάροχου υπηρεσιών ταχυμεταφοράς/μεταφοράς και  της esend24.com αμέσως , έτσι ώστε να οργανωθεί με την courier μια δεύτερη προσπάθεια παραλαβής.

Η αποστολή θα πρέπει να είναι έτοιμη για τη μεταφορά κατά τη στιγμή που ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς/μεταφοράς φτάνει για παραλαβή. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα αντικείμενα που πρόκειται να μεταφερθούν πρέπει να συσκευάζονται κατάλληλα και να είναι έτοιμα για τη μεταφορά. Σε περίπτωση παλέτας, η αποστολή θα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένη, να είναι κατάλληλα ασφαλισμένη εντός της  παλέτας για μεταφορά.

 6.2.5 Υπηρεσία "Φορτίο"

Κατά την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς με την υπηρεσία "Φορτίο", ο πελάτης συμφωνεί για τα πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες που θα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση παραλαβής για τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών για να το συλλέξει από 8:00 έως 18:00. Η επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών/μεταφορών θα επικοινωνήσει με τον πελάτη πριν ή την ημέρα της παραλαβής, προκειμένου να επιβεβαιώσει την παραλαβή. Δεν θα υπάρξει παραλαβή μέχρι να κανονιστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας ταχυμεταφορών. Λόγω απρόβλεπτων παραγόντων που σχετίζονται με τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή. Σπανίως, λόγω απρόβλεπτων παραγόντων, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφορών μπορεί να πραγματοποιήσει την παραλαβή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εάν ο οδηγός του επιλεγμένου παρόχου υπηρεσιών ταχυμεταφορών δεν είναι παρών στην παραλαβή από την ημερομηνία παραλαβής, ο πελάτης σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αναλαμβάνει την ευθύνη της άμεσης ενημέρωσης της εκάστοτε εταιρείας ταχυμεταφορών καθώς της esend24.com για το γεγονός αυτό, έτσι ώστε να μπορεί να προγραμματιστεί με την εταιρεία μια δεύτερη προσπάθεια παραλαβής εάν δεν έχει ήδη προγραμματιστεί.

Η αποστολή πρέπει να είναι έτοιμη για μεταφορά κατά τη στιγμή που ο οδηγός του επιλεγμένου παρόχου υπηρεσιών ταχυμεταφορών φθάνει για παραλαβή. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να μεταφερθούν πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα και προετοιμασμένα για τη μεταφορά. Σε περίπτωση παλέτας, η αποστολή πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένη, στερεωμένη εντός της παλέτας με δυνατότητα στοίβαξης και ασφαλισμένη για μεταφορά.

Ο πελάτης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξασφάλιση ότι η σωστή ετικέτα τοποθετείται στο σωστό πακέτο ή παλέτα, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η εταιρεία ταχυμεταφορών εκτυπώνει την ετικέτα. 

6.3 Συσκευασία, σήμανση και παραλαβή παλετών

Όταν κάνετε κράτηση για υπηρεσίες μεταφορών για τις παλέτες, ο πελάτης συμφωνεί ότι η παλέτα θα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση παραλαβής για τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών/μεταφορών για να συλλέξει στην ώρα και την ημερομηνία που αμοιβαία συμφωνήθηκε μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας ταχυμεταφορών/μεταφορών. Δεν θα υπάρξει παραλαβή μέχρι να συμφωνηθεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας ταχυμεταφορών/μεταφορών. Λόγω αστάθμητων παραγόντων που σχετίζονται με τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών/μεταφορών, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή. Σπάνια, λόγω αστάθμητων παραγόντων, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς/μεταφοράς μπορεί να πραγματοποιήσει την παραλαβή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αν ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς/μεταφοράς, δεν παρουσιαστεί στην ημερομηνία παραλαβής, ο πελάτης, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς/μεταφοράς και της esend24.com  άμεσα για αυτό το γεγονός, έτσι ώστε να μπορεί να οργανωθεί με  τον courier μια δεύτερη προσπάθεια παραλαβής.

Η παλέτα θα πρέπει να είναι έτοιμη για τη μεταφορά κατά τη στιγμή που ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς/μεταφοράς φτάνει για την παραλαβή. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να μεταφερθούν πρέπει να είναι μέσα στην παλέτα και ασφαλισμένα για τη μεταφορά. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος της απόκτησης της παλέτας με δικό του έξοδο.

7. Παράδοση

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την παροχή μιας πλήρης και ακριβής διεύθυνσης για παραλαβή και παράδοση του φακέλου, δέματος, πακέτου, βαλίτσας ή παλέτας, και κάθε άλλη σχετική πληροφορία για τη διευκόλυνση της αποστολής. Τα στοιχεία της διεύθυνσης πρέπει να ταιριάζουν στην οριοθετημένη περιοχή κατά τη διαδικασία της κράτησης, και να μην περιλαμβάνονται στο πεδίο  "Σχόλια". Αλλιώς, οι εταιρείες ταχυμεταφορών/μεταφορών δεν θα μπορέσουν να λάβουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επιτυχή παράδοση. Η παράδοση θα πρέπει να γίνει σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος όπου ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς/μεταφοράς πρέπει να είναι σε θέση να παρκάρει το φορτηγό τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μέτρα από το ενδεικνυόμενο σημείο παράδοσης. Η υπηρεσία από πόρτα σε πόρτα είναι υπηρεσία που παρέχεται στην κύρια πόρτα του κτηρίου. Ο οδηγός ταχυμεταφορών της επιλεγμένης εταιρείας ταχυμεταφορών δεν υποχρεούται να παραλάβει ή να παραδώσει το πακέτο, τη βαλίτσα ή την παλέτα στους ανωτέρους ορόφους.

Κατά την ημερομηνία της παράδοσης, ο παραλήπτης πρέπει να είναι στη διεύθυνση παράδοσης 9.00 με  18:00 ή κατά τη στιγμή που συμφωνήθηκε άμεσα με την εταιρεία μεταφορών, εάν είναι μια αποστολή παλέτας. Ο παραλήπτης μπορεί επίσης να επιτρέψει σε ένα άτομο να παραλάβει την αποστολή για λογαριασμό του αφού έχει ενημερωθεί ο επιλεγμένος πάροχος ταχυμεταφοράς . Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευασία μπορεί να σταλεί σε μια εναλλακτική διεύθυνση κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης του επιλεγμένου πάροχου ταχυμεταφοράς/μεταφοράς.

Υποδεικνύοντας τη διεύθυνση παράδοσης κατά τη διαδικασία της κράτησης, ο πελάτης εγγυάται ότι είναι μια τυπική διεύθυνση παράδοσης δημόσια γνωστή, στην οποία οι αποστολές λαμβάνονται τακτικά. Μια ένδειξη μιας γενικής διεύθυνσης, όπως ένα λιμάνι, όπου μπορεί να υπάρχει μια αποτυχημένη παράδοση, δεν είναι αρκετή. Κατά συνέπεια, η αποστολή θα επιστρέφεται στον αποστολέα σε βάρος του πελάτη. Στην περίπτωση νέων κτιρίων, με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι η διεύθυνση είναι ήδη γνωστή κι ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών/μεταφορών έχουν ήδη παραδώσει αποστολές σε αυτήν τη διεύθυνση στο παρελθόν.

Εάν η παράδοση δεν είναι επιτυχής για την ημέρα που έχει προγραμματιστεί για κάποιο λόγο στις περισσότερες από τις χώρες, και δεν αφορά τον πάροχο υπηρεσίας ταχυμεταφορών (δηλαδή, επειδή το πρόσωπο που διορίζεται για να παραλάβει την παράδοση δεν είναι παρών),στις πιο πολλές χώρες η επόμενη προσπάθεια παράδοσης θα γίνει στις επόμενες εργάσιμες ημέρες . Σε περίπτωση απουσίας του πελάτη, η παράδοση θα πρέπει να θεωρείται αποτελεσματική έναντι υπογραφής οποιουδήποτε προσώπου βρέθηκε παρών στη διεύθυνση παράδοσης, ο οποίος είναι πρόθυμος να αναλάβει την παραλαβή της αποστολής, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος ή υποψία ότι  το άτομο δεν έχει δικαίωμα παραλαβής Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από τον επιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς να ελέγξει την ταυτότητα του προσώπου αυτού (π.χ. βάσει δελτίου ταυτότητας).

Ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφορών δικαιούται να παραδώσει το φάκελο, δέμα, πακέτο, βαλίτσα ή παλέτα σε μια εναλλακτική διεύθυνση (γειτονική διεύθυνση, το τοπικό ταχυδρομείο ή στο σημείο παράδοσης). Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία courier θα σας αφήσει ένα σημείωμα με την τοποθεσία παράδοσης της αποστολής στην κεντρική διεύθυνση που αναφέρεται. Εάν η συσκευασία, βαλίτσα ή παλέτα δεν μπορεί να παραδοθεί μέσα σε επτά (7) ημέρες από την πρώτη προσπάθεια παράδοσης, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει την αποστολή στη διεύθυνση παραλαβής σε βάρος του χρήστη. Σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, οι συμπληρωματικές δαπάνες θα βαρύνουν τον πελάτη και η esend24.com διατηρεί το δικαίωμα να τις χρεώσει στην πιστωτική κάρτα ή σε εναλλακτικό τρόπο ηλεκτρονικής ή μη πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την παραγγελία.

Η esend24.com δεν εγγυάται τη μεταφορά και την αποστολή ή παράδοση σε διαφορετική διεύθυνση από την αρχική που υποδεικνύεται από τον πελάτη, κατά την κράτηση των υπηρεσιών μεταφορών μέσω της ιστοσελίδας esend24.com . Σε περίπτωση που ο πελάτης διορθώσει τη διεύθυνση εγκαίρως και ο επιλεγμένος Πάροχος το αποδεχτεί  θα το αποστείλουμε στην εταιρεία courier και η νέα διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί ως διεύθυνση αποστολής . Τα πρόσθετα έξοδα αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Τυχόν ζημιές από την αποστολή πρέπει να αναφέρονται κατά τη στιγμή της παράδοσης, συμπληρώνοντας μια αναφορά βλάβης με τον οδηγό ή με την υπογραφή με επιφύλαξη της απόδειξης της παράδοσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών/μεταφορών ή η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση. Σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, η παράδοση θεωρείται αποτελεσματική εάν:

 • η αποστολή παραδίδεται σε οποιονδήποτε βρίσκεται στην διεύθυνση παράδοσης κατά ψηφιακή ή μη αυτόματη υπογραφή, συμπεριλαμβανομένων των γειτόνων και των προσώπων που παρίστανται κατά τις αναφερόμενες εγκαταστάσεις.
 • η αποστολή παραδίδεται σε μια εναλλακτική διεύθυνση.
 • μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες παράδοσης στη διεύθυνση παράδοσης, η αποστολή παραδίδεται σε μία από τις αποθήκες του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών, η οποία βρίσκεται κοντά στην αρχική διεύθυνση παράδοσης.
 • ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς έχει αφήσει μια ειδοποίηση παράδοσης στον υπεύθυνο επικοινωνίας παράδοσης, ή αν αυτό είναι εμφανές μέσω της παρακολούθησης αποστολής μέσω του Διαδικτύου.
 • η αποστολή παραδίδεται στην διεύθυνση παράδοσης σε ένα πρόσωπο, το οποίο παρουσιάζει τον εαυτό του ψευδώς ως παραλήπτη.
 • Η αποστολή επέστρεψε πίσω στη διεύθυνση παραλαβής μετά από τον μέγιστο αριθμό ημερών αποθήκευσης στην αποθήκη της επιλεγμένης εταιρείας ταχυμεταφορών/μεταφορών.

Μόλις μια παράδοση θεωρείται αποτελεσματική, είναι κατανοητό ότι η esend24.com  και ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφορών/μεταφορών απαλλάσσονται από την ευθύνη για τη μεταφορά. 

8. Καθυστερήσεις και  ευθύνη σε περίπτωση καθυστερήσεων

Όλοι οι χρόνοι παράδοσης είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι εγγυημένοι. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης γνωρίζει και συμφωνεί ότι πολλές εξωτερικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην παραλαβή ή την παράδοση της αποστολής.

Σε περίπτωση καθυστερήσεων, σε καμία περίπτωση η esend24.com δεν θα είναι υπεύθυνη για τις ζημίες που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για την επίλυση ή να διακανονίσει τις υποχρεώσεις ή τα έξοδα που σχετίζονται με την καθυστέρηση. Η esend24.com  δεν είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τον πελάτη για τις καθυστερήσεις, ούτε υποχρεούται να επιστρέψει τυχόν σχετικό κόστος.

9. Ευθύνη για απώλειες και ζημιές στην αποστολή 

Η esend24.com είναι ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς και ως εκ τούτου δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στη συσκευασία, βαλίτσα ή παλέτα, ή σε κάποιο από τα περιεχόμενά του. H esend24.com λειτουργεί μόνο με παρόχους υπηρεσιών ποιότητας ταχυμεταφορών/μεταφορών και ως εκ τούτου ζημιές ή  και  απώλειες είναι ασυνήθιστες.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών/μεταφορών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση όλων των αποστολών, που καταχωρούνται μέσω της πύλης www.esend24.com

Για να μην προκληθεί ζημιά, ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι, παρά τα μέτρα προσοχής που λαμβάνονται από τους παρόχου υπηρεσιών ταχυμεταφορών / μεταφορών οι φάκελοι, τα δέματα, πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες εκφορτώνονται για διαλογή και φορτώνονται και ως εκ τούτου θα πρέπει να έχουν συσκευαστεί σωστά.

Φάκελοι, δέματα, πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες θα είναι υπό την εποπτεία του φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών/μεταφορών από την παραλαβή μέχρι την παράδοση.

10. Ασφάλιση, απαιτήσεις και διαδικασίες υποβολής παραπόνων και απαγορευμένα αντικείμενα

10.1 Ασφάλιση, και ευθύνη για την ασφαλιστική κάλυψη

Η EKA IKE μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.esend24.com ενεργεί ως παραγγελιοδόχος κρατήσεων υπηρεσιών μεταφοράς και όχι ως επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων  Η esend24.com  δεν είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση της μεταφοράς.

Η esend24.com δεν ενεργεί ως μια ασφαλιστική εταιρεία. Η esend24.com δεν προσφέρει άμεσα ασφαλιστικές καλύψεις για τις μεταφορές. Η ασφαλιστική κάλυψη προσφέρεται από τους παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών/μεταφορών απευθείας ή από τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις υπάρχουσες συμφωνίες με τους παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή με την esend24.com.

Όλες οι παραγγελίες για τη μεταφορά των παλετών και φορτίων εξασφαλίζονται σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς (CMR).

Όλες οι παραγγελίες για τη μεταφορά που τοποθετούνται μέσω της ιστοσελίδας esend24.com  περιλαμβάνουν ασφάλιση που παρέχεται από τον επιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς/μεταφοράς, ή από την ασφαλιστική εταιρία. Το ασφάλιστρο έχει ήδη συμπεριληφθεί στη βασική τιμή του φορτίου. Η ασφαλιστική κάλυψη ορίζεται από τον εκάστοτε επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών / μεταφορών και ανάλογα ισχύει για δαπάνες που προκαλούνται σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του πακέτου/συσκευασίας  και σε καμία περίπτωση τα έξοδα αποστολής των εν λόγω.

Εάν η αποστολή περιέχει στοιχεία μεγαλύτερης αξίας σε σύγκριση με τη μέγιστη ασφαλιστική κάλυψη, ο χρήστης καλείται να αγοράσει πρόσθετη ασφάλιση όπου διατίθεται άμεσα στην ιστοσελίδα μας. Για πρόσθετη ασφάλιση πρέπει να γίνει κράτηση μέχρι μιας (1) ημέρας πριν από την ημερομηνία και την παραλαβή και χρεώνεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών/μεταφορών. Ο πελάτης για να αγοράσει πρόσθετη ασφάλιση, αυτός / αυτή πρέπει να αποδέχεται τις πολιτικές που ισχύουν για το επιλεγμένο πακέτο πρόσθετη ασφάλιση που ισχύουν για την ασφάλιση με την εκάστοτε συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρία.

Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η esend24.com  θα παραχωρήσει όλες τις αξιώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συναλλαγές, η οποία συνήφθη στο δικό του όνομά και για λογαριασμό του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υπό την ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τη μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υπηρεσιών ταχυμεταφορών . Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ανακτήσει ή να επιβάλει τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα έναντι του πάροχου υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Σε περίπτωση απώλειας η απόφαση σχετικά με την αποδοχή της ασφαλιστικής κάλυψης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών ή από την ασφαλιστική εταιρεία.

Η ασφάλιση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση:

 • ακατάλληλης συσκευασίας, 
 • αντισυμβατικής  αποστολής,
 • τη μεταφορά απαγορευμένων στοιχείων και στοιχείων  για τα οποία οι υπηρεσίες μας δεν συνιστάται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εμάς και για τις οποίες  η πρόσθετη ασφάλιση απαιτείται,
 • μεταφορές όπως τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλα ηλεκτρονικά είδη και ηλεκτρονικού εξοπλισμού χωρίς την αρχική συσκευασία από τον κατασκευαστή
 • μεταφορά απαγορευμένων αντικειμένων
 • αποστολές για τις οποίες θεωρείται αποτελεσματική παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 7 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων
 • Λανθασμένα δέματα που συμβαίνουν όταν οι λανθασμένες ετικέτες είναι συνδεδεμένες με τα λανθασμένα δέματα
 • ο πελάτης δεν παρείχε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία (φωτογραφικό ή γραπτό υλικό) που αποδεικνύει ότι το δέμα ήταν σε άριστη κατάσταση πριν από τη συλλογή.
 • αν ο χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Οι ζημιές προκλήθηκαν από την τρομοκρατία η από  φυσικές καταστροφές

Η esend24.com δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση στην παραλαβή, μεταφορά ή παράδοση, ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές ή έξοδα, που προκύπτουν από υπηρεσίες μεταφορών,  μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας esend24.com . Η esend24.com  δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, προέρχεται από οποιοδήποτε από τα νούμερα που περιγράφονται παραπάνω.

Για αποστολή αντικειμένων τα οποία χαρακτηρίζονται ως «εύθραυστα» η «ευαίσθητα» θα μπορούν να μεταφερθούν μόνο και εφόσον παρέχεται αυτή η υπηρεσία από τον εκάστοτε πάροχο ταχυμεταφορών/μεταφορών. Μια «εύθραυστη» ή «ευαίσθητο» ετικέτα σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον αποστολέα από την υποχρέωση να συσκευάσει τα αγαθά κατάλληλα και ούτε προστατεύει πραγματικά τα αγαθά. Η επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών και η esend24.com  σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη για δέματα με εύθραυστο περιεχόμενο που έχει ως αποτέλεσμα να  χαθεί ή  να καταστραφεί, παρά το γεγονός ότι είναι χαρακτηρισμένα με ένα "εύθραυστο" ή "ευαίσθητο"  ή «προσοχή» πινακίδα.

Ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα ταχυμεταφορών δύναται να αρνηθεί την παραλαβή όταν είναι σαφώς ανεπαρκής (πολύ βαρύ, πολύ μεγάλο, ανεπαρκώς συσκευασμένο), αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να  ελέγχει την επάρκεια της συσκευασίας ή το περιεχόμενο των δεμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός της επιλεγμένης εταιρείας ταχυμεταφορών μπορεί να δεχτεί την μεταφορά, ακόμη και αν δεν είναι συσκευασμένα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή εάν περιέχουν αντικείμενα σχετικά με την απαγορευμένη λίστα. Σε μια τέτοια περίπτωση, όλα τα επιπλέον έξοδα που σχετίζονται με την αποστολή των στοιχείων της ακατάλληλης συσκευασίας ή με απαγορευμένα περιεχόμενα θα βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Επιπλέον, αν αγοραστεί, επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη δεν θα ισχύει για αυτά τα αντικείμενα.

Η esend24.com  ή η επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών δεν είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν τις παρατηρήσεις που οι πελάτες κάνουν κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας. Ακόμη και αν ο πελάτης αναφέρει ότι το περιεχόμενο της αποστολής που  μεταφέρεται δεν είναι σύμφωνα με τους όρους, η παραγγελία μπορεί να διαβιβαστεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών που μπορεί να πραγματοποιήσει τη μεταφορά. Ακόμη και στην περίπτωση που ο πελάτης περιλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες στην ενότητα σχόλιο της διαδικασίας παραγγελίας, όλα τα επιπλέον έξοδα που σχετίζονται με την αποστολή των στοιχείων που δεν είναι σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Επιπλέον, αν αγοραστεί, επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη δεν θα ισχύει για αυτά τα αντικείμενα.

10.2 Διαδικασία αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας 

H esend24.com δεν αναγνωρίζει κανένα εναλλακτικό πάροχο επίλυσης διαφορών.

Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας η απόφαση σχετικά με την αποδοχή της ασφαλιστικής κάλυψης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών ή από την ασφαλιστική εταιρεία.

Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας ενός φακέλου, δέματος, πακέτου, βαλίτσας ή παλέτας, πρέπει να αναφέρεται από τον υπεύθυνο παραλαβής της αποστολής στον οδηγό courier της επιλεγμένης υπηρεσίας ταχυμεταφορών κατά τη στιγμή της παράδοσης. Τυχόν ζημιές από την αποστολή πρέπει να αναφέρονται κατά τη στιγμή της παράδοσης, συμπληρώνοντας μια αναφορά βλάβης με τον οδηγό ή με την υπογραφή με επιφύλαξη της απόδειξης της παράδοσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών ή η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση.

Για να ξεκινήσει μια διαδικασία ασφαλιστικής κάλυψης  με την επιλεγμένη υπηρεσία ταχυμεταφορών για ζημιά ή απώλεια, θα πρέπει να ενημερώνεται τόσο η επιλεγμένη εταιρία ταχυμεταφορών/μεταφορών όσο και η esend24.com  να λαμβάνει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο στη διεύθυνση:info@esend24.com

Για την ασφαλιστική κάλυψη και την εφαρμογή της, ο πελάτης πρέπει ενεργά να παρακολουθεί την αποστολή του φακέλου, δέματος, πακέτου, βαλίτσας ή παλέτας στο Διαδίκτυο. Αν δεν υπάρχει αλλαγή της κατάστασης στην παρακολούθηση της αποστολής εντός επτά (7) ημερών, ο πελάτης υποχρεούται να επικοινωνήσει απευθείας με την εταιρία ταχυμεταφορών που επέλεξε και  με την esend24.com  μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την πάροδο επτά (7) ημερών, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης.

Εάν η συσκευασία, φάκελος, δέμα, βαλίτσα ή παλέτα δεν παραδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει  απευθείας  την εταιρία ταχυμεταφορών που επέλεξε και την esend24.com  εγγράφως στη διεύθυνση: info@esend24.com επισυνάπτοντας τα ακόλουθα: 

1. Κατάλογο των περιεχομένων της αποστολής και την αξία τους

2. Μια εξωτερική περιγραφή της αποστολής

3. Πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο της συσκευασίας

4. Αντίγραφο του email επιβεβαίωσης και,

5. Αντίγραφο της επιβεβαίωσης με υπογραφή από το πρόσωπο που παραδίδει την αποστολή στην παραλαβή.

Εάν ένας φάκελος, δέμα, πακέτο, παλέτα ή βαλίτσα παραδίδεται κατεστραμμένο, ο πελάτης δεν θα πρέπει να λαμβάνει το φορτίο χωρίς όρους. Αντίθετα, ο πελάτης, μαζί με τον οδηγό της επιλεγμένης υπηρεσίας ταχυμεταφορών, θα γράψει μια έκθεση για το κατεστραμμένο αντικείμενο που έχει παραλάβει η οποία περιλαμβάνει φωτογραφίες και λεπτομερή περιγραφή των ζημιών. Το έγγραφο πρέπει να υπογράφεται από τον οδηγό και από τον πελάτη. Επιπλέον, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει  τον επιλεγμένο πάροχο ταχυμεταφοράς και την esend24.com  εγγράφως μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες, μετά την παραλαβή του κατεστραμμένου αντικειμένου της αποστολής, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα:

1. Το έγγραφο που υπογράφεται από τον οδηγό και από τον πελάτη 

2. Φωτογραφίες που αποδεικνύουν σαφώς τη ζημιά (Ο πελάτης πρέπει να παρέχει την εικόνα/φωτογραφία του δέματος και τα στοιχεία πριν και μετά τη συλλογή που δείχνουν με σαφήνεια τη ζημιά στο δέμα ή τα στοιχεία που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια ή ως αποτέλεσμα της μεταφοράς) 

3. Κατάλογο των περιεχομένων της αποστολής και την αξία τους 

4. Την διεύθυνση στην οποία η Κούριερ μπορεί να επιθεωρήσει και, εάν είναι απαραίτητο, να φέρει τα κατεστραμμένα αντικείμενα και, 

5. Αντίγραφο της αποστολής e-mail επιβεβαίωσης. 

Αν ο πελάτης δεν γνωστοποιήσει στη esend24.com  στη διεύθυνση: info@esend24.com ή δεν αποδώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η κοινοποίηση θα θεωρηθεί ως άκυρη. 

Σε περίπτωση ζημίας της αποστολής, ο πελάτης υποχρεούται να τηρεί το πακέτο, βαλίτσα ή παλέτα στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκε, καλύπτοντας όλα τα έξοδα που σχετίζονται, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασφάλισης. Εάν το πακέτο έχει υποστεί βλάβη εξωτερικά, ο πελάτης θα πρέπει να βγάλει φωτογραφίες των ζημιών πριν από τη λήψη των αντικειμένων εκτός του πακέτου. 

Σε περίπτωση που ο πελάτης διαπιστώσει ότι κάποια από τα στοιχεία λείπουν από το δέμα του κατά τη στιγμή της παράδοσης, μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία αξίωσης. Ο πελάτης πρέπει να παρέχει στον επιλεγμένο πάροχο ταχυμεταφορών και στην esend24.com  μέσω e-mail τα ίδια έγγραφα όπως και στην περίπτωση της βλάβης, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών της συσκευασίας πριν από τη συλλογή και μετά την παράδοση που αποδεικνύουν ότι το δέμα ανοίχτηκε / ή έχει ζημιές κατά τη μεταφορά, έτσι ώστε να λείπει περιεχόμενο. 

Μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και η esend24.com  για λογαριασμό του πελάτη, θα στείλει στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών την αίτηση για την ασφαλιστική κάλυψη με όλα τα έγγραφα που επισυνάπτονται από τον πελάτη. Ωστόσο, η απόφαση σχετικά με την αποδοχή της ασφαλιστικής κάλυψης  είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς απευθείας, ή από τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις υπάρχουσες συμφωνίες με τους παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών/μεταφορών. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών ή οι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συμφωνίες με εταιρίες courier ή με την esend24.com  μπορεί να χρειαστούν μέχρι δύο (2) μήνες για να αποφασίσουν αν αποδέχονται την ασφαλιστική κάλυψη.

Οι απαιτήσεις εξετάζονται από την επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών/μεταφορών πρώτα. Εάν ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αποφασίσει να απορρίψει την αίτηση, η ασφαλιστική εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα. Οι επιλεγμένες courier και ασφαλιστικές επιχειρήσεις εξετάζουν κάθε περίπτωση αξίωσης και αποφασίζουν σχετικά με το ποσό της επιστροφής με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, καθώς και με τις εσωτερικές τους πολιτικές. 

Η esend24.com  διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς την ανάγκη να παρέχει εξηγήσεις, να αρνηθεί ένα αίτημα που οφείλεται σε ελλιπή, παραπλανητικά, αντιφατικά ή ψευδή στοιχεία που έλαβε από τον πελάτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, η esend24.com  δεν θα αναγνωρίσει οποιεσδήποτε περαιτέρω αξιώσεις από τον πελάτη ή από τρίτους που σχετίζονται με τον πελάτη. 

10.3 Διαδικασία παραπόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της esend24.com

Η esend24.com  ενεργεί ως παραγγελιοδόχος και όχι ως επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων κατά τη χορήγηση της σαν απευθείας σύνδεση πύλη για την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς. Η esend24.com δεν είναι υπεύθυνη ποτέ για την εκτέλεση της μεταφοράς. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο πελάτης έχει οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τις υπηρεσίες της esend24.com  ως παραγγελιοδόχος, ο πελάτης θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία για να υποβάλει τα παράπονα του. 

Προκειμένου για την εσωτερική διαδικασία παραπόνων να ξεκινήσει, ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει την esend24.com  εγγράφως με την αποστολή συστημένης επιστολής στην διεύθυνση EKA IKE, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 17 - 19 ,ΤΚ 55133 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη ,Ελλάδα επισυνάπτοντας τα ακόλουθα: 

1. Λεπτομερή περιγραφή της καταγγελίας

2. Στην ιδανική περίπτωση, το όνομα ή τα ονόματα του προσώπου από το esend24.com  με το οποίο ο πελάτης ήταν σε επαφή

3. Ένα αντίγραφο του e-mail επιβεβαίωσης και,

4. Ένα αντίγραφο όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανταλλάσσονται μεταξύ του πελάτη και της ομάδας esend24.com.

Αν ο πελάτης δεν γνωστοποιήσει στην esend24.com  ή δεν αποδώσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στην επιστολή, η διαδικασία υποβολής παραπόνων δεν θα ξεκινήσει.

Μετά την παραλαβή πλήρους φακέλου, η esend24.com  θα διαβιβάσει την υπόθεση στην διοίκηση για αξιώσεις και αίτια, που θα αξιολογήσει το φάκελο της υπόθεσης. Η esend24.com   θα στείλει μια απάντηση στον πελάτη σχετικά με την καταγγελία , εντός τριάντα (30) ημερών μετά την παραλαβή της καταγγελίας.

10.4 Απαγορευμένα αντικείμενα

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης συμφωνεί με τον κατάλογο των απαγορευμένων αντικειμένων στο παρόν και δηλώνει ότι δεν θα στείλει κανένα αντικείμενο από αυτή τη λίστα, ή οποιοδήποτε στοιχείο που απαγορεύεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις του εκάστοτε φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών/μεταφορών ή με τους νόμους της χώρας στην οποία βρίσκεται η διεύθυνση παραλαβής ή  παράδοσης.

Ο πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει κλεμμένα εμπορεύματα ή εμπορεύματα που δεν είναι σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η esend24.com  απαγορεύει την αποστολή από κοσμήματα, χρυσό, αντίκες, έργα τέχνης, εικόνες, ανθρώπινα λείψανα, τα ανθρώπινα όργανα, τα ζώα, γυαλί και πορσελάνη. Αν ο πελάτης αποφασίσει να στείλει απαγορευμένα αντικείμενα ούτως ή άλλως, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ζημιές και τα έξοδα.

Ανάμεσα στα απαγορευμένα αντικείμενα, περιλαμβάνονται επίσης όλες οι επικίνδυνες ουσίες και ουσίες που απαιτούν ειδικές άδειες για τη μεταφορά, ειδικό χειρισμό ή συγκεκριμένη τεκμηρίωση.

Παραδείγματα απαγορευμένων αντικειμένων είναι:

 • Ζώα και ζωικά προϊόντα
 • Όπλα και πυρομαχικά
 • Επικίνδυνες ουσίες και τα αντικείμενα
 • Λουλούδια και άλλα φυτά 
 • Ανθρώπινα λείψανα και τεφροδόχοι
 • Παράνομα αντικείμενα
 • Ιατρικά δείγματα
 • Αντικείμενα που χρειάζονται ένα περιβάλλον με ελεγχόμενη θερμοκρασία πορνογραφία
 • Συνταγογραφούμενα φάρμακα και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα 
 • Καπνός 
 • Τροφή (ακόμα και σε υγρή μορφή)
 • Αερολύματα
 • Αντικείμενα μεγάλης αξίας 
 • Άλλα εύθραυστα αντικείμενα 
 • Αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ζημία σε άλλες αποστολές
 • Αντικείμενα με συναισθηματική αξία και,
 • Για αεροπορικές μεταφορές: όλες οι μεταφορές με μπαταρίες ιόντων λιθίου και λιθίου Metal, απαγορευμένων αγαθών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 της 11 Μαρτίου 2008 και τους κανόνες εφαρμογής της, όπως τροποποιήθηκαν από καιρό σε καιρό
 • Αποστολές που θα καλύπτονται από την ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)

Η επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την μεταφορά δεμάτων, πακέτων, παλετών των οποίων το περιεχόμενο είναι  επικίνδυνο ή επιβλαβής φύσης, ή ενδέχεται να φιλοξενούν ή να ενθαρρύνουν παράσιτα, ή κινδυνεύει να αλλοιωθεί ή να επηρεάσει αρνητικά άλλα εμπορεύματα. Εάν τα εν λόγω δέματα παραδίδονται στην επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε βάρος του πελάτη να τα αφαιρέσει ή άλλως την αντιμετώπιση των δεμάτων, πακέτων, παλετών χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση όπως η εταιρεία θεωρεί σωστό ακόμα και την πλήρη καταστροφή. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζημία που προκύπτει σε σχέση με τέτοια δέματα και υποχρεούται αποζημίωσης  στην επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών/μεταφορών και στην esend24.com  σύμφωνα με όλες τις κυρώσεις, αξιώσεις, ζημίες, δαπάνες και έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με αυτά. Τα δέματα, πακέτα, παλέτες θα  αντιμετωπιστούν με τρόπο που θα αποφασιστεί από τον επιλεγμένο φορέα παροχής ταχυμεταφορών/μεταφορών σε οποιοδήποτε σχετικό χρονικό διάστημα κριθεί ορθό.  

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Εκτός αν από υποχρεωτικούς κανόνες της χώρας στην οποία ο πελάτης έχει την κατοικία ορίζεται διαφορετικά:

 • Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και οι συμβάσεις για τις οποίες ισχύουν, θα πρέπει να ερμηνεύονται υπό τους νόμους της Ελλάδος.
 • Όλες οι πιθανές διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή από τις συμβάσεις για τις οποίες ισχύουν, θα λυθούν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα.
 • Σε περίπτωση διαφορών στην έννοια μεταξύ των διαφόρων μεταφράσεων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, το κείμενο γράφτηκε αρχικά στην Ελληνική γλώσσα και θα υπερισχύει.
 • Αυτή η έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων είναι σε ισχύ  από τις 01/Μαΐου/2018.

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, 9:30 ως 16:30 (CET) για να σας εξυπηρετήσει με τα θέματα της κράτησής σας ή για να απαντήσει οποιεσδήποτε σχετικές ερωτήσεις.

Τηλέφωνο (Διαθέσιμο από τις 9:30π.μ. ως τις 16:30 μ.μ. (CET)

+30 2314020220

Email

info@esend24.com